Το POWER BUSINESS BASIC είναι το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις επιχειρήσεις με παροχή χαμηλής τάσης και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Προϊόν Κυμαινόμενης Τιμολόγησης
  • €1 πολύ χαμηλό μηνιαίο πάγιο 1€ ή €0 πολύ χαμηλό μηνιαίο πάγιο 1€ για πελάτες Dual Energy
  • 100% πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από ανανεώσιμες πήγες
  • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
Τιμή κόστους: 0,000-0,000 (Κρατική Επιδότηση έως 500 KWh).

ΤΙΜΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024: 0,000

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Power Business Basic

  • Με βάση το άρθρο 138Α του ν. 4951/2022, την κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, και την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-160/2023, το προϊόν ανήκει στην κατηγορία Προϊόντων Κυμαινόμενης Τιμολόγησης.
  • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης.
  • Το μηνιαίο πάγιο και το όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
  • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.
  • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, κάθε μήνα.