Το POWER BUSINESS START είναι το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις επιχειρήσεις και κοινόχρηστους χώρους με παροχή χαμηλής τάσης και βασικό πλεονέκτημα ότι γνωρίζείς εκ των προτέρων, την τιμή χρέωσης του κάθε μήνα.

 • Χωρίς τέλος πρόωρης λύσης
 • 100% πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
Τιμή κόστους: 0,000-0,000 (Κρατική Επιδότηση έως 500 KWh).

ΤΙΜΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024: 0,000

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Power Business Start

 • Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται για το Ειδικό Τιμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 138Α του ν. 4951/2022. Στο εν λόγω προϊόν υπάγονται υποχρεωτικά
  όλοι οι Πελάτες της Εταιρείας οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, εξαιρουμένων α) των Πελατών
  που έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου, η οποία διατηρείται σε ισχύ
  μετά τη λήξη των μέτρων του άρθρου 138 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εκάστοτε σύμβαση σταθερής τιμολόγησης, καθώς και β) των
  Πελατών που προβάλλουν την αντίρρησή τους, ως προς την υπαγωγή τους στο Ειδικό Τιμολόγιο και δηλώνουν ταυτόχρονα τη βούλησή τους για
  υπαγωγή σε διαφορετικό προϊόν προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, και έως και την 31η Ιανουαρίου 2024. Το εν λόγω Προϊόν είναι διαθέσιμο και
  σε νέους Πελάτες από 1/1/2024.
 • Για υφιστάμενους Πελάτες μέχρι και το πέρας της 31 Δεκεμβρίου 2023, οι παρόντες όροι τίθενται σε ισχύ από 1/1/2024, κατ’ εφαρμογή του άρθρου
  138Α του ν.4951/2022, και κατά τη διάρκεια της παραμονής του Πελάτη στο εν λόγω Προϊόν. Για νέους Πελάτες, ρητώς συμφωνείται μεταξύ του
  Πελάτη και της Εταιρείας ότι, με την παρούσα Αίτηση και εφόσον γίνει δεκτή από την Εταιρεία, τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση Προμήθειας, την οποία
  ο Πελάτης ανέγνωσε, κατανόησε και συμφώνησε πλήρως.
 • Το προϊόν αφορά μη Οικιακούς Πελάτες με ισχύ παροχής μέχρι 25kVA, ήτοι παροχές επαγγελματικής χρήσης χαμηλής τάσης.
 • Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Σύμβασης, η παροχή δεν θα επιβαρύνεται με επιπλέον Τέλος Πρόωρης Λύσης.
 • Η Τελική Τιμή Προμήθειας προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας, της Πάγιας Χρέωσης Προμήθειας και του Μηχανισμού
  Διακύμανσης αφαιρουμένων ενδεχομένων Εκπτώσεων ή Προσφορών. Η Εταιρεία ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της, www.zenith.gr, την Τελική
  Τιμή Προμήθειας έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.
 • Η Βασική Τιμή Προμήθειας ορίζεται σε €109 /MWh. Η Βασική Τιμή Προμήθειας παραμένει σταθερή κατ’ ελάχιστον για έξι (6) μήνες.
 • Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας ορίζεται σε €1 ανά μήνα. Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας αφορά διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών και δύναται να
  τροποποιείται κάθε μήνα κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη για ενδεχόμενη αλλαγή στον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.