Το προϊόν για το σπίτι από τη ZeniΘ, Power Home Smart Night – Κίτρινο τιμολόγιο με κυμαινόμενη τιμή, προσφέρει νυχτερινό τιμολόγιο, εκπτώσεις & κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€.

 • Πάγιο €5

 • Έκπτωση Dual Energy 5%επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας

 • Έκπτωση συνέπειας 5% επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας

 • Κυμαινόμενη Τιμή, Κίτρινο Τιμολόγιο

 • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης

 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

 • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

POWER HOME SMART NIGHT

Μηνιαίο Πάγιο 5 €
Τελική Τιμή Προμήθειας Απριλίου (€/kWh)- 0,09827€ (Ημερήσιο)- 0,08827€ (Νυχτερινό)
Με 5% Έκπτωση Συνέπειας- 0,09336€ (Ημερήσιο)- 0,08386€ (Νυχτερινό)
Με 5% Έκπτωση Dual Energy- 0,09336€ (Ημερήσιο)- 0,08386€ (Νυχτερινό)
Με 10% Έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια- 0,08844€ (Ημερήσιο)- 0,07944€ (Νυχτερινό)

Αν υποθέσουμε ότι η ΤΕΑ του μήνα Φεβρουαρίου είναι 0,075€/kWh (πρόβλεψη ΤΕΑ)
τότε είναι ΤΕΑμ > άνω ορίου 0,06 και ο τύπος ορίζεται ως εξής:

Συντελεστης α * (ΤΕΑμ – άνω όριο)=
1,80*(0,075-0,06)= 0,027€/kWh

Άρα:
Βασική Τιμή Προμήθειας + Μηχανισμός Διακύμανσης=
0,089 + 0,027 =0,11600 €/ kWh

Με εκπτώσεις:
Βασική Τιμή Προμήθειας -5% + Μηχανισμός Διακύμανσης=
0,08455 + 0,027 = 0,11155 €/ kWh

Βασική Τιμή Προμήθειας -10% + Μηχανισμός Διακύμανσης=
0,0801 + 0,027 = 0,10710 € /kWh

 • Το προϊόν αφορά οικιακούς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης (XT).
 • Το προϊόν είναι διαθέσιμο και σε δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Με βάση το άρθρο 138Α του ν. 4951/2022, την κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, και την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-160/2023, το προϊόν ανήκει στην κατηγορία Προϊόντων Κυμαινόμενης Τιμολόγησης.
 • Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος στην περίπτωση νέου Πελάτη ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης του μετρητή της
  εγκατάστασης του Πελάτη στον ΔΕΔΔΗΕ ή, στην περίπτωση που ο πελάτης εκπροσωπείται ήδη από την Εταιρεία, από την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Σύμβασης.
 • Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας ορίζεται σε €5 ανά μήνα. Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας αφορά διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Το ποσό εγγύησης ορίζεται σε 50€. Το εν λόγω ποσό δεν χρεώνεται, εφόσον ενεργοποιηθεί επιτυχώς η πάγια τραπεζική εντολή.
 • Εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών (εκκαθαριστικού και έναντι) που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης, όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε λογαριασμό,
  παρέχεται έκπτωση ίση με 5% επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας (εφεξής «έκπτωση συνέπειας»). Η έκπτωση συνέπειας υπολογίζεται και πιστώνεται στον πρώτο, κατά σειρά, λογαριασμό
  που έπεται έκαστου εκκαθαριστικού. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα έστω και ένας Λογαριασμός Κατανάλωσης (είτε έναντι είτε εκκαθαριστικός) που αφορά το διάστημα
  κατανάλωσης όπως ορίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, δεν αποδίδεται η έκπτωση για το χρονικό διάστημα το οποίο αφορά ο εν λόγω εκκαθαριστικός λογαριασμός.
 • H έκπτωση συνέπειας και η έκπτωση Dual Energy δύναται να συνδυάζονται.

Μηχανισμός Διακύμανσης ορίζεται ως εξής:

Όπου:

  • «Μ» ο μήνας κατανάλωσης και «Μ-1» ο προηγούμενος μήνας του μήνα κατανάλωσης.
  • Συντελεστής Προσαύξησης α.
  • : O μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας.
  • Συντελεστής β: προκύπτει ως ήτοι το γινόμενο του σταθερού συντελεστή α με τη διαφορά της  μειωμένη κατά την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του προ-προηγούμενου μήνα . Ο συντελεστής β λαμβάνει μηδενική τιμή για τον Ιανουάριο 2024.
  • Lu και Ll: Τα όρια εντός των οποίων δεν ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης και άρα η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Τιμής Προμήθειας. Το άνω όριο, Lu, και κάτω όριο, Ll.