Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME START, απευθύνεται σε όλους τους ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ καταναλωτές ηλεκτρικής  ενέργειας, με βασικό πλεονέκτημα ότι γνωρίζείς εκ των προτέρων, την τιμή χρέωσης του μήνα.

 • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Μηνιαίο Πάγιο 5 €
Βασική Τιμή Προμήθειας (€/kWh)-
Συντελεστής Προσαύξησης α-
Συντελεστής β-
Άνω Όριο Lu (€)-
Κάτω Όριο Ll (€)-
Μηχανισμός Διακύμανσης (€/kWh)-
Τελική Τιμή Προμήθειας Ιουλίου (€/kWh)0,20525
 • Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται για το Ειδικό Τιμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 138Α του ν. 4951/2022. Στο εν λόγω προϊόν υπάγονται υποχρεωτικά
  όλοι οι Πελάτες της Εταιρείας οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, εξαιρουμένων α) των Πελατών που έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου, η οποία διατηρείται σε ισχύ μετά τη λήξη των μέτρων του άρθρου 138 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εκάστοτε σύμβαση σταθερής τιμολόγησης, καθώς και β) των Πελατών που προβάλλουν την αντίρρησή τους, ως προς την υπαγωγή τους στο Ειδικό Τιμολόγιο και δηλώνουν ταυτόχρονα τη βούλησή τους για
  υπαγωγή σε διαφορετικό προϊόν προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, και έως και την 31η Ιανουαρίου 2024. Το εν λόγω Προϊόν είναι διαθέσιμο και
  σε νέους Πελάτες από 1/1/2024.
 • Το προϊόν αφορά οικιακούς Πελάτες καθώς και μη οικιακούς Πελάτες με ισχύ παροχής μέχρι 25kVA.
 • Το προϊόν είναι διαθέσιμο και σε δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).
 • Η Τελική Τιμή Προμήθειας προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας, της Πάγιας Χρέωσης Προμήθειας και του Μηχανισμού
  Διακύμανσης αφαιρουμένων ενδεχομένων Εκπτώσεων ή Προσφορών. Η Εταιρεία ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της, www.zenith.gr, την Τελική
  Τιμή Προμήθειας έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.
 • Η Βασική Τιμή Προμήθειας ορίζεται σε €99 /MWh. Η Βασική Τιμή Προμήθειας παραμένει σταθερή κατ’ ελάχιστον για έξι (6) μήνες.
 • Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας ορίζεται σε €5 ανά μήνα. Η Πάγια Χρέωση Προμήθειας αφορά διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών και δύναται να
  τροποποιείται κάθε μήνα κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη για ενδεχόμενη αλλαγή στον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.

Μηχανισμός Διακύμανσης ορίζεται ως εξής:

Όπου:

  • «Μ» ο μήνας κατανάλωσης και «Μ-1» ο προηγούμενος μήνας του μήνα κατανάλωσης.
  • Συντελεστής Προσαύξησης α.
  • : O μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας.
  • Συντελεστής β: προκύπτει ως ήτοι το γινόμενο του σταθερού συντελεστή α με τη διαφορά της  μειωμένη κατά την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του προ-προηγούμενου μήνα . Ο συντελεστής β λαμβάνει μηδενική τιμή για τον Ιανουάριο 2024.
  • Lu και Ll: Τα όρια εντός των οποίων δεν ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης και άρα η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Τιμής Προμήθειας. Το άνω όριο, Lu, και κάτω όριο, Ll.